0 تا 100 راه اندازی یک کسب وکار اینترنتی موفق

امکان نداره داخل سایت اهرم باشی و با واژه کسب وکار اینترنتی غریبه باشی. کسب وکار اینترنتی به زبان ساده به فعالیت های شما و یا شرکت شما در صطح اینترنت که منجر به درآمد می شود کسب و کار اینترنتی گفته می شود. ولی آیا هر فعالیتی کسب وکار اینترنتی به حساب می آید؟ […]